img

Fungsi

Fungsi

1. Merancang, membina dan menyelenggara insfrastruktur dan kemudahan awam serta menyediakan alat-alat dan tempat-tempat rekreasi awam, lampu-lampu jalan, penyediaan tandas awam dan menamakan jalan serta pekan.
2. Menerima, memproses dan meluluskan pelan pembangunan, pelan bangunan dan pelan rumah.
3. Memastikan bandar dalam keadaan bersih.
4. Menerima, memproses dan meluluskan lesen-lesen perniagaan berikut:-
i. Lesen Pusat Hiburan Awam,
ii. Lesen Pasar,
iii. Lesen Premis Makanan,
iv. Lesen Penjaja,
v. Lesen Penjaja Bergerak,
vi. Lesen Salon Rambut,
vii. Lesen Billiard,
viii.Lesen Papan Tanda dan Papan Iklan.
5. Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan yang sedia ada.
6. Mengenalpasti kawasan-kawasan baru yang untuk dimasukkan ke dalam kawasan percukaian.
1. Mengendalikan dan mengawal pentadbiran secara keseluruhannya.
2. Bertanggungjawab terhadap perkembangan dan pelaksanaan projek-projek Majlis.
3. Menjalankan polisi yang ditetapkan.
4. Mengurus hal-hal kakitangan
1. Mengawal Kewangan Majlis secara keseluruhannya.
2. Menyediakan anggaran perbelanjaan dan hasil pada setiap tahun.
3. Memastikan penggunaan kewangan dipatuhi dengan sempurna.
4. Menyediakan penyata belanjawan bulanan dan tahunan.
1. Menerima dan memproses pelan-pelan yang dikemukakan kepada Majlis.
2. Mengawal projek-projek Majlis secara keseluruhannya.
3. Membantu merancang dalam pelaksanaan program dan projek Majlis Daerah Tuaran.
4. Mewujudkan pembangunan mampan sebagai penjana kepada kesinambungan antara pembangunan sosial dan ekonomi.
5. Mewujudkan sistem bandar yang terancang, dilengkapi dengan Infrastruktur yang tersusun, sistem telekomunikasi, teknologi dan mekanikal yang teratur.
6. Memelihara alam sekitar yang sempurna dengan landskap yang terancang dan teratur.
1. Menyediakan laporan penilaian keatas:-
a. harta berkadar seperti kediaman, komersisl, perindustrian dan tanah kosong (termasuk tanah pertanian) bagi
tujuan tuntutan cukai pintu/taksiran.
b. harta-harta majlis bagi tujuan jualbeli, penyewaan, bayaran pampasan dan projek usahasama (JV)
2. Menyediakan Perintah Kadar setiap tahun dan Senarai Nilaian untuk diwartakan dalam Warta Kerajaan.
3. Menyediakan laporan tuntutan Caruman Membantu Kadar (CMK) harta kerajaan negeri dan persekutuan.
4. Menjalankan kerja-kerja meminda Senarai Nilaian bagi harta-harta berkadar yang terdapat pembanguna baru,
perubahan atau penambahan, pecah bagi geran, perobohan dan sebagainya mengikut peruntukan seksyen 85,
Ordinan Kerajaan Tempatan 1961.
5. Menetapkan rayuan tribunal perkadaran untuk mendengar bantahan/rayuan penilaian kadaran hartanah.
1. Membuat pemantauan penjual-penjual rokok haram di kaki lima kedai seterusnya membuat rampasan rokok
haram.
2. Membuat pemantauan premis yang menjalankan perniagaan Pusat Hiburan Awam seperti Pusat Servis Internet,
Karaoke dan lain-lain.
3. Mengawal penjaja di kawasan pekan, bangunan haram dan sebagainya.
4. Memastikan undang-undang dan peraturan telah dijalankan dengan sempurna.
5. Menguatkuasakan undang-undang kecil Majlis
1. Menyelaras kad kesihatan bagi setiap pengurus dan pekerja yang mengendalikan makanan pada keseluruhan.
2. Membuat pemantauan ke premis-premis makanan bagi mempastikan semua premis makanan sentiasa dalam
keadaan bersih.
3. Mengawal kebersihan, kecantikan dan keindahan bandar-bandar dan taman-taman yang berada dalam kawasan
percukaian Majlis.
4. Memastikan peraturan-peraturan makanan dan kesihatan dipatuhi oleh pihak yang berkenaan.
1. Memproses semua permohonan lesen yang perlu dilesenkan di bawah Ordinan Kerajaan Tempatan 1961 serta
Undang-Undang Kecil yang sedia dipakai oleh Majlis Daerah Tuaran.
2. Menyelenggara dan menyimpan rekod-rekodpendaftaran pengeluaran lesen-lesen yang telah dikeluarkan.
3. Menyelenggara dan melesenkan semua pasar awam meliputi penguatkuasaan Undang- Undang Kecil Pasar
Majlis Daerah Tuaran.]
4. Mengawal perkembangan dan melesenkan pasar-pasar malam, tamu dan lain-lain yang berkaitan di seluruh
kawasan operasi Majlis Daerah Tuaran.